Privacy Policy

Integritetspolicy

Här kommer en webbversion av vår policy. Det kan hända att det som presenteras här inte motsvarar senaste versionen.

För att ladda ner originalet så klicka här Integritetspolicy.pdf

Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-21, har följande policy upprättats för Wahlgren & Spjut AB och dess paraplybolag se https://wsgroup.se/bolag nedan kallad ”Bolaget”

Syfte

Vi ansvarar för all personlig information som du förser oss med. För att du ska kunna utnyttja våra tjänster behöver vi samla och behandla dina personuppgifter. I denna policy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

”Bolaget” är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i samband med upprättande av uppdragsavtal eller annat avtal och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar ”Bolaget” ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid t ex kontakt med bolagsverket, skatteverket eller annan myndighet.

Kontaktuppgifter:
Wahlgren & Spjut AB, Västra Torpvägen 11, 66892 ED
Organisationsnummer: 556919–0381
E-mail: anette@wsgroup.se
Företrädare: Anette Andersson

Riktlinjer

Uppgifter som samlas in eller registreras självmant

Uppgifter vi samlar in direkt från dig omfattar personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer samt övriga kontaktuppgifter där vi har laglig grund.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter lagras och används för att fullgöra våra åtaganden mot dig enligt upprättat uppdragsavtal, de kan även komma att användas i informations- och marknadsföringssyfte av oss. Vid användning av ”Bolagets” tjänster godkänner och samtycker du till att ”Bolaget” får behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta ”Bolaget”. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Hur använder vi dina uppgifter

För att kunna fullfölja våra åtaganden enligt upprättat uppdragsavtal, kan dina personuppgifter komma att registreras, lagras, användas och överföras till våra samarbetspartners eller underleverantörer till oss enligt vad som anges nedan. Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och lagras bara så länge som krävs för att utföra våra tjänster enligt aktuellt uppdragsavtal eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Till vilka kan vi komma dela dina personuppgifter med

Vi kan komma överföra dina personuppgifter till våra affärspartners som behandlar personuppgifter för ”Bolagets” räkning. Detta sker endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t ex för att fullfölja åtagande enligt aktuellt uppdragsavtal). Detta sker alltid i enlighet med ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att behandlingen sker enligt våra instruktioner. Våra affärspartners har också krav på sig att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda och radera dina personuppgifter inom rimlig tid när de fullgjort sitt uppdrag.

Om dina uppgifter överförs till tredje land (ex USA) säkerställer vi att någon av följande rättsliga säkerhetsåtgärder tillämpas: beslut om att ett land säkerställer adekvat skyddsnivå, Privacy Shield mellan EU och USA, standardklausuler eller ditt samtycke. Uppgifter överförs aldrig till tredje land utan någon av dessa säkerhetsåtgärder.

För att kunna upprätthålla en hög servicegrad kommer uppgifterna att vidarebefordras till underleverantörer som anlitas av oss. Det innebär bl.a.: * Att dina uppgifter lagras hos våra leverantörer av IT-tjänster * Att vi kan komma att dela dina personuppgifter med organisationer som kreditupplysningsföretag för tillämpning av kreditprövning, identitetskontroll, övervakning av kreditvärdighet och övertagande av fordran * Att personuppgifter kan komma att lämnas ut om nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem * Att vi kan komma att dela din information till en potentiell köpare eller säljare om vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar. Vid ett förvärv av Bolaget eller dess tillgångar kan dina personuppgifter komma att överföras till tredje part.

Utöver vad som anges ovan förmedlar/byter/säljer vi inte dina uppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför vårt bolag.

Säkerhet

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda dina personuppgifter mot t ex förlust samt otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Vilka rättigheter har du

Rättelse, tillägg eller radering – Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter eller raderar vissa av dina personuppgifter. Radering sker under förutsättning * Att det inte finns några ekonomiska eller juridiska förehavanden mellan dig och ”Bolaget” * Att det inte finns någon rättslig förpliktelse för ”Bolaget” att behandla uppgifterna eller någon annan laglig grund för behandlingen.

Dataportabilitet – Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt att använda sådana personuppgifter på annat håll, t ex för överföring till annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller för sådana personuppgifter som du har lämnat till oss och som behandlas med stöd av ditt samtycke alternativt om behandlingen grundar sig på avtal med oss.

Förfrågningar och klagomål – Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss enligt kontaktuppgifter ovan.

Ändring av policy

”Bolaget” kan komma att ändra denna Policy och kommer hålla aktuell policy tillgänglig på hemsidorna